narkootikume

Palonosetroni kokkulepe

Mis on Palonosetron Accord ja milleks seda kasutatakse?

Palonosetron Accord on ravim, mida kasutatakse kemoteraapiaga (vähivastane ravi) seotud iivelduse ja oksendamise vältimiseks. Seda kasutatakse täiskasvanutel ja 1-aastastel või vanematel lastel, kes saavad kemoteraapiat ravimitega, mis võivad põhjustada iiveldust ja oksendamist (nt tsisplatiin) või mõõdukas (nagu tsüklofosfamiid, doksorubitsiin või karboplatiin).

Palonosetron Accord sisaldab toimeainena palonosetrooni. See on "geneeriline ravim". See tähendab, et Palonosetron Accord on sarnane võrdlusravimiga Aloxi, millele on Euroopa Liidus juba antud luba. Lisateavet geneeriliste ravimite kohta leiate küsimustele ja vastustele, klikkides siia.

Kuidas Palonosetron Accordit kasutatakse?

Palonosetron Accord'i tuleks manustada ainult enne keemiaravi. Seda turustatakse süstelahuse või infusiooni lahusena veeni (tilguti) ja seda peab andma tervishoiutöötaja umbes 30 minutit enne keemiaravi algust. Soovitatav annus täiskasvanutel on 250 mikrogrammi, mis süstitakse veeni 30 sekundi jooksul. Tõhususe suurendamiseks võib seda manustada koos kortikosteroidiga (teine ​​ravim, mida võib kasutada iivelduse ja oksendamise vältimiseks). Lastel tuleb lahus manustada veeniinfusioonina 15 minuti jooksul annuses 20 mikrogrammi kehakaalu kilogrammi kohta.

Ravimit saab ainult retsepti alusel.

Kuidas Palonosetron Accord toimib?

Palonosetron Accord'i, palonosetrooni, toimeaine on 5HT3 antagonist, st see takistab kehas oleva 5-hüdroksütrüptamiini (5HT, tuntud ka kui serotoniini) keemilist ainet soolestikus 5HT3 retseptoritele. Kui 5HT seondub nende retseptoritega, põhjustab see tavaliselt iiveldust ja oksendamist. Nende retseptorite blokeerimisega takistab Palonosetron Accord iiveldust ja oksendamist, mis tekib sageli pärast keemiaravi.

Milles seisneb uuringute põhjal Palonosetron Accordi kasulikkus?

Ettevõte esitas andmed palonosetrooni kohta teaduskirjanduses. Täiendavaid uuringuid ei olnud vaja, sest Palonosetron Accord on süstelahusena manustatud geneeriline ravim, mis sisaldab sama toimeainet kui võrdlusravim Aloxi.

Millised on Palonosetron Accordiga kaasnevad riskid?

Kuna Palonosetron Accord on geneeriline ravim, loetakse selle kasulikkus ja riskid samadeks kui võrdlusravim.

Miks Palonosetron Accord heaks kiideti?

Ameti inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt ELi nõuetele on tõestatud, et Palonosetron Accord on võrreldav Aloxiga. Seetõttu leidis inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee, et nagu Aloxi puhul, kaalub kasu ära tuvastatud riskid ja soovitas Palonosetron Accord'i kasutamist ELis heaks kiita.

Milliseid meetmeid võetakse Palonosetron Accordi ohutu ja tõhusa kasutamise tagamiseks?

Palonosetron Accordi võimalikult ohutu kasutamise tagamiseks on välja töötatud riskijuhtimiskava. Selle plaani põhjal on Palonosetron Accord'i ravimi omaduste kokkuvõttes ja pakendi infolehes toodud ohutusalane teave, sealhulgas asjakohased ettevaatusabinõud, mida tervishoiutöötajad ja patsiendid peavad järgima.

Lisateavet Palonosetron Accordi kohta

Palonosetron Accordi Euroopa avaliku hindamisaruande täieliku versiooni leiate ameti veebilehelt: ema.europa.eu/Find medicine / Inimravimid / Euroopa avalikud hindamisaruanded.

Lisainformatsiooni Palonosetron Accord'i kasutamise kohta leiate pakendi infolehelt (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Võrdlusravimi Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti leiate ka ameti veebilehelt.