narkootikume

Ribavirin BioPartners - ribaviriin

MÄRKUS: RAVIMPREPARAADI EI TOHI LUBATUD

Mis on Ribavirin BioPartners?

Ribavirin BioPartners on ravim, mis sisaldab toimeainena ribaviriini. Seda turustatakse valgete ümmarguste tablettidena (200 mg).

Ribavirin BioPartners on geneeriline ravim, mis tähendab, et see on sarnane võrdlusravimiga Rebetol, mis on Euroopa Liidus juba heaks kiidetud.

Milleks Ribavirin BioPartnersit kasutatakse?

Ribavirin BioPartners on näidustatud pikaajalise C-hepatiidiga (C-hepatiidi viiruse infektsioonist põhjustatud maksahaigus) patsientide raviks alates 3. eluaastast. Ribavirin BioPartners'i ei tohi kunagi kasutada üksi, vaid ainult kombinatsioonis alfa-2b-peginterferooniga või alfa-2b-interferooniga (teised hepatiidi raviks kasutatavad ravimid).

Ribavirin BioPartners'i kasutatakse patsientidel, keda ei ole varem ravitud, kui maks on veel toimiv ja veres on C-hepatiidi viirus, sealhulgas täiskasvanud (18-aastased ja vanemad), kes kannatavad ka inimese immuunpuudulikkuse viiruse all ( HIV). Ribavirin BioPartners'i võib kasutada ka täiskasvanutel, kes on pärast eelmist ravi taastunud või kelle varasemat ravi ei ole vastatud.

Ravimit saab ainult retsepti alusel.

Kuidas Ribavirin BioPartnersit kasutatakse?

Ribavirin BioPartners-ravi peab alustama ja jälgima arst, kellel on kogemused pikaajalise C-hepatiidi ravis. Ribavirin BioPartners'i annus sõltub patsiendi kehakaalust ja varieerub kolmest seitsmest kapslist päevas. Ribavirin BioPartners'i võivad võtta ainult patsiendid, kes kaaluvad üle 47 kg. Seda tuleb võtta iga päev koos toiduga, kaheks jagatud annuseks (hommikul ja õhtul). Ravi kestus sõltub patsiendi seisundist ja ravivastusest ning see võib varieeruda kuue nädala ja ühe aasta vahel. Kõrvaltoimete korral võib osutuda vajalikuks annuse kohandamine. Lisateavet leiate pakendi infolehelt.

Kuidas Ribavirin BioPartners toimib?

Ribavirin BioPartners'i toimeaine ribaviriin on viirusevastane ravim, mis kuulub "nukleosiidi analoogide" klassi. Ribavirin BioPartners on kavandatud segama viiruse DNA ja RNA tootmist või toimet, mis on vajalik viiruste ellujäämiseks ja paljunemiseks. Ribavirin BioPartners monoteraapiana on C-hepatiidi viiruse organismist eemaldamiseks ebatõhus.

Kuidas Ribavirin BioPartnersit uuriti?

Kuna Ribavirin BioPartners on geneeriline ravim, on patsientidega läbi viidud uuringud piirdunud testidega, mis näitavad, et see on võrdlusravimiga Rebetol bioekvivalentne. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui nad tekitavad organismis sama toimeainet.

Millised on Ribavirin BioPartners'i eelised ja riskid?

Kuna Ribavirin BioPartners on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, loetakse selle kasulikkus ja riskid samaks kui võrdlusravim.

Miks Ribavirin BioPartners heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis järeldusele, et vastavalt ELi nõuetele on tõendatud, et Ribavirin BioPartnersil on Rebetoliga võrreldav kvaliteet ja bioekvivalentsus. Seetõttu on inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee arvamusel, et nagu Rebetoli puhul, ületab kasu tuvastatud riskid. Komitee soovitas Ribavirin BioPartners'i müügiloa väljastamist.

Rohkem teavet Ribavirin BioPartners'i kohta

6. aprillil 2010 andis Euroopa Komisjon ettevõttele BioPartners GmbH müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Ribavirin BioPartners.

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti Ribavirin BioPartners'i kohta leiate siit. Lisateavet Ribavirin BioPartners-ravi kohta lugege pakendi infolehelt (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Referentravimi Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti leiate ka ameti veebilehelt.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2010.